راز مسیر


دانش جو:” امیدوارم بفهمم چرا بعضی از کارها را انجام می دهم. من معمولاً کارهایی را که باعث صدمه دیدنم می شوند انجام می دهم.”
استاد:” به همین دلیل است که ” درک کردن” این قدر مهم است. هنگامی که عمیقاً درک می کنید چه کارهایی سبب درد و رنج تان می شود، می توانید انجامش را متوقف کنید.”
دانش جو: “درک کردن معقول به نظر می رسد. این ایده نادیده نگرفتن را پسندیدم.”
استاد:” یک زندانی جنگی در قلبش احساس می کرد مسیر فراری وجود داد. با مشاهده زیرکانه، او متوجه شد گاهی نگهبان ها ناپدید می شوند و با سیگاری بر لب بر می گردند.

آنها سیگار را از کجا می آورند؟ بدون گذشتن از دروازه ورودی چطور به آنجا می رسند؟ زندانی می داند باید محل یابی کند. با کمی زمان، او مسیر ورود و خروج را می یابد.

یک شب، در حالی که بقیه خواب بودند، او مسیر رو به آزادی اش را طی کرد.
هر کسی می تواند مسیر عبور از عادت های بد را به سوی آزادی پیدا کند. بعضی ها آن را صبر می نامند در حالی که بعضی دیگر روشنفکری یا انعطاف پذیری می نامند.

هر چه می خواهید بنامیدش، ولی بدانید همیشه منتظر شماست.”
هنگامی که به جای آن که فقط بی پروا مسیرتان را طی کنید، برای آنچه حقیقت است ارزش می گذارید  مفهوم زندگی  رها از عادت های بد را درک می کنید.

احساس ناامیدی

تا حالا احساسی ناامیدی داشته اید؟ حتماً گاهی در مورد مسئله ای احساس ناامیدی کرده اید.
می دانید هنگامی که احساس ناامیدی می کنید، اگر بتوانید افکار هراسناکی را به موضوع اضافه نکنیم ،
چه اتفاقی رخ می دهد؟

اگر بتوانید در هنگام ناامیدی افکار ترس آوری را که معمولاً به نتیجه هولناکی ختم می شود یه موضوع اضافه نکنید،

اتفاقی خارق العاده رخ می دهد. احساس ناامیدی ناپدید می شود.
باید قادر باشید به موضوع از دیدی متفاوت نگاه کنید، طوری که به عدم اعتماد به نفس ختم نشود.
ناامیدی معمولاً سبب عدم اعتماد به نفس می شود.
در هنگام وجود اعتماد به نفس قدرت طبیعی تان به شما بر می گردد و به جواب هایی از نقطه نظر جدید
می رسید.
اگر مقاومت کنید هیچ چیزی، حتی احساس ناامیدی، سد راه بلند همتی تان نمی شود.