داستانی ماهرانه و قدرتمند در یافتن راهتان به خانه،

حتی پس از اینکه همه ی پله های پشت سرتان را خراب کرده باشید.

زبان گل ها قصل به فصل قلبم را از هم جدا کرد و سپس دوباره تکه های شکسته را با شرایط بهتری بهم وصل کرد.

من این کتاب را دوست داشتم.

جیمی فورد

 

زبان گل ها؛ ونسا دیفن باخ، فیروزه مهرزاد، نشر آموت

چاپ سوم

 

 

دیگران را ببخش ،

نه به خاطر آنکه سزاوارش هستند…

بلکه چون خودت شایسته اش هستی.

درمانگر: داستانی پر رمز و راز درباره ی حقیقت زندگی

اندی اندروز، فیروزه مهرزاد، نشر لیوسا، چاپ دوم