تغییر

در مقابل تغییر مقاومت نکنید.
تغییر، طبیعت همه چیز است.
از منطقه امنتان دور شوید
ترس و ناامنی …را بپذیرید
ترس، عکس العمل طبیعی نزدیک شدن به حقیقت است.
این بار متفاوت است؛ مری جین رایان
نشر لیوسا

اساس شاد بودن

اجازه به ورود کسی در زندگی تان نکته خوبی است.
نپذیرفتن افرادی که باعث تضعیف روحیه تان می شود
نکته ی زیبایی دیگری است می توانید در زندگی تان انجام دهید.
اساس شاد بودن این است که می دانید قدرت انتخاب پذیرفتن و رد کردن را دارید.

نکته این است

موضوع این نیست که چه می کنید نکته این است چطور انجامش می دهید.
موضوع این نیست که چه می بینید، نکته این است چطور به آن نگاه می کنید.
موضوع این نیست که زندگی تان چطور است، نکته این است که چطور زندگی تان را می گذرانید.