هدیه

من در این لحظه برای آنکه می بینم،

برای آنکه نفس می کشم،

برای آنکه می توانم راه بروم،

برای آنکه می توانم بشنوم،

برای آنکه می توانم دوست داشته باشم،

برای آنکه زندگی می کنم، سپاسگزارم.

هر ثانیه یک هدیه خاص است، لذت ببرید.