زبان گل ها

چاپ دوم کتاب زبان گل ها منتشر شد.

زبان گل ها؛ ونسا دیفن باخ، فیروزه مهرزاد، نشر آموت

خیلی دوست دارم به ونسا یک دسته گل بوواردیا( اشتیاق)،

گل گلایول( در قلبم نفوذ کردی) و گل استکانی( قدردانی)

هدیه دهم… و یک نشان دیگر که باید به دسته  گل هایش اضافه کنم؛

یک میخک صورتی( هرگز فراموشت نمی کنم)

برژیت ویکز( واشنگتن پست)

زبان گل ها را می توانید از پخش ققنوس اینجا تهیه کنید.