بزرگ ترین هدیه

گاهی خواهان عشق هستیم ولی چون از صدمه دیدن
می ترسیم، افراد را از خودمان دور می کنیم.

متاسفانه، اگر اعتماد نکنیم، اگر در معرض آسیب نباشیم،

پس نمی توانیم شادی یا عشق را پیدا کنیم.
بزرگ ترین هدیه ای که به کسی می دهید وقت، توجه و عشق تان است.

تغییر

در مقابل تغییر مقاومت نکنید.
تغییر، طبیعت همه چیز است.
از منطقه امنتان دور شوید
ترس و ناامنی …را بپذیرید
ترس، عکس العمل طبیعی نزدیک شدن به حقیقت است.
این بار متفاوت است؛ مری جین رایان
نشر لیوسا

اساس شاد بودن

اجازه به ورود کسی در زندگی تان نکته خوبی است.
نپذیرفتن افرادی که باعث تضعیف روحیه تان می شود
نکته ی زیبایی دیگری است می توانید در زندگی تان انجام دهید.
اساس شاد بودن این است که می دانید قدرت انتخاب پذیرفتن و رد کردن را دارید.

نکته این است

موضوع این نیست که چه می کنید نکته این است چطور انجامش می دهید.
موضوع این نیست که چه می بینید، نکته این است چطور به آن نگاه می کنید.
موضوع این نیست که زندگی تان چطور است، نکته این است که چطور زندگی تان را می گذرانید.