می گویند هنگامی که با سختی ها روبرو شدید،  قدرتمندترمی شوید.

این نور درونی تان است که قوی تر می شود،

در این مسیر توانایی تان برای دوست داشتن خودتان قوی تر می شود.

و با عشق درون تان نسبت به زندگی  است که

قدرت بیشتری به دست می آوردید.