ذهن مان همانند میمونی کوچک دوست دارد از شاخه ای به شاخه ای دیگر بپرد( از یک فکر به فکری دیگر )

گویی به طور مرتب

بین گذشته و آینده در حرکت است.

آن میمون کوچک را دعوت به لحظه ای استراحت بر شاخه ای  و فقط نفس کشیدن کنید.