تغییر، طبیعت همه چیز است.

در مقابل تغییر مقاومت نکنید.

ار منطقه امنتان دور شوید

ترس و نامنی را بپذیرید.

ترس، عکس العمل طبیعی نزدیک شدن به حقیقت است.

این بار متفاوت است؛ مری جین رایان، فیروزه مهرزاد، نشر لیوسا، چاپ دوم

 

تغییر

در مقابل تغییر مقاومت نکنید.
تغییر، طبیعت همه چیز است.
از منطقه امنتان دور شوید
ترس و ناامنی …را بپذیرید
ترس، عکس العمل طبیعی نزدیک شدن به حقیقت است.
این بار متفاوت است؛ مری جین رایان
نشر لیوسا

تغییر

پروانه به خورشید گفت،” نمی توانند از صحبت درباره ی تغییرشکل من دست بکشند.
ولی من در طول زندگی ام تنها یک بار این کار را انجام دادم.
کاش می دانستند هر زمان که بخواهند می توانند به روش های بیشماری تغییر کنند. “