زندگی کوتاه است.

خوش بگذران.

افرادی را که با شما خوب رفتار می کنند دوست بدار.

کسانی را که با شما رفتار درستی ندارند فراموش کن.

از چیزی پشیمان نباش.

باور داشته باش که هر اتفاقی به دلیلی رخ می دهد…

و به دنبال همان دلیل باش.

افسردگی

افسردگی، چه مجازات ظالمی.

نه تب می کنی، نه جوش می زنی. نه آزمایش خونی که با عجله در انتظار نتیجه انجام دهی.

فقط به آرامی تحلیل رفتن.

موذی مثل سرطان.

در اصل تجربه ای منزوی است.

اتاقی در جهنم با نام تان بر روی در آن.

مارتا منینگ