عشق

مگذار که عشق، به عادت دوست‌داشتن تبدیل شود
مگذار که حتی آب‌دادن گل‌های باغچه،
به عادت آب‌دادن گل‌های باغچه بدل شود
عشق، عادت به دوست‌داشتن
و سخت‌دوست‌داشتنِ دیگری نیست،
پیوسته نو کردنِ خواستنی‌ست
که خود پیوسته، خواهان نو شدن است و دیگرگون شدن
تازگی، ذات عشق است و طراوت، بافت عشق
چگونه می‌شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت
و عشق همچنان عشق بماند؟
عشق، تن به فراموشی نمی‌‌سپارد،
مگر یک بار برای همیشه
جام بلور، تنها یک بار می‌شکند
می‌توان شکسته‌اش را، تکه‌هایش را، نگه داشت
اما شکسته‌های جام،
آن تکه‌های تیز برنده،
دیگر جام نیست
احتیاط باید کرد
همه‌چیز کهنه می‌شود
و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق نیز
بهانه‌ها جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند
نادر ابراهیمی

بزرگ ترین هدیه

گاهی خواهان عشق هستیم ولی چون از صدمه دیدن
می ترسیم، افراد را از خودمان دور می کنیم.

متاسفانه، اگر اعتماد نکنیم، اگر در معرض آسیب نباشیم،

پس نمی توانیم شادی یا عشق را پیدا کنیم.
بزرگ ترین هدیه ای که به کسی می دهید وقت، توجه و عشق تان است.