هدیه

من در این لحظه برای آنکه می بینم،

برای آنکه نفس می کشم،

برای آنکه می توانم راه بروم،

برای آنکه می توانم بشنوم،

برای آنکه می توانم دوست داشته باشم،

برای آنکه زندگی می کنم، سپاسگزارم.

هر ثانیه یک هدیه خاص است، لذت ببرید.

شادی

                                                                                    

منتظر شخصی، چیزی یا روزی برای شاد بودن نباشیم.

قدردان تابش نور خورشید بر لحظه هایمان باشیم.

هنگامی که از انتظار دست می کشیم شادی فرا می رسد.

 پس باید قدردان لحظات باشیم.

زندگی سرشار از این لحظات کوچک است.

از هر لحظه عمرمان استفاه کنیم.

لحظه ای را خراب نکنیم.

هر چه بیشتر قدردان این لحظه های کوچک باشیم، بیشتر شاد می شویم.