قوانین محبت

همانطور که دوست دارید با شما رفتار شود با دیگران رفتار کنید.
از ” دوستت دارم” زیاد استفاده کنید. نوشته های حاوی کلمات محبت آمیز بنویسید.
از کلمات “لطفاً ” و” ممنونم” استفاده کنید.
ببخشید. هدیه دهید. به همه احترام بگذارید.
به خودتان و دیگران از نظر روحی یا جسمی آزار نرسانید.
یکدیگر را در آغوش بگیرید. گوش دهید. قسمت کنید.
قرض دهید. کمک کنید.
صبح به خیر بگویید. لبخند بزنید. تشویق کنید. الهام بخش باشید.
اهدا کنید. از یکدیگر تعریف کنید.
هنگامی که لباس جدیدی خریدید، لباس های قدیمی تان را ببخشید.
گل هدیه دهید. معذرت خواهی کنید.حمایت کنید.
اجازه دهید دیگران نبز نقش شان را ایفا کنند. عادلانه بازی کنید.
هر کار خوبی که از دستتان بر می آید انجام دهید.
با خودتان مهربان باشید.