مهربانی با خودتان

                                                                                                           

دادن فضایی در ذهن تان به کسانی که رویاهایتان را دست کم می گیرند

 و خوشحالی تان را نابود می کنند

 احمقانه است.

 بخشیدن و رهایی از آسیبی که آنها به زندگی تان وارد کردند

 مهربانی با خودتان است.

محبت

به افکار محبت آمیز بیندیشید. کلمات محبت آمیز به کار برید.
عمل تان آمیخته با محبت باشد. محبت را چاشنی افکار، کلمات و عمل خود کنید.
محبت درجات متعددی دارد. جالب است که بدانید آن چه در نظر اکثر مردم شر نامیده می شود،
صرفاً عدم حضور محبت است. شری وجود ندارد؛ هر چه که هست، عدم حضور محبت است.
تنها یک منبع قدرت وجود دارد که این منبع همه خیر و همه نیک است.

به خودتان سخت نگیرید

لطفاً امروز به خودتان سخت نگیرید.

اگر بتوانم، به خانه ی شما می آیم

و روی مبل کنارتان می نشینم.

با هم پیتزا می خوریم و فیلم مورد علاقه ات را تماشا می کنیم.

ولی نمی توانم.

پس تا زمانی که من نمی توانم این کار را انجام دهم

با خودتان خوب رفتار کنید، باشه؟

قول می دهید؟

دوست یابی

آنیتای یازده ساله با ناراحتی نزد مادرش رفت و شروع به غر زدن کرد:«نمی‌توانم هیچ دوستی برای خودم داشته باشم. آن‌ها همه می‌گویند من حسود هستم و از من فاصله می‌گیرند.»

مادرش در حال دانه دادن به جوجه‌ها بود، آنیتا یکی از جوجه‌ها را در دست گرفت. جوجه بلافاصله قصد فرار کرد.

هر چه دختر او را در دست‌هایش محکمتر گرفت جوجه بیشتر تقلا کرد.

مادرش گفت: «سعی کن با ملایمت و مهربانی او را در دست بگیری.»

آنیتا اطاعت کرد. دست‌هایش را باز کرد و جوجه تلاش کرد بایستد. آنیتا شروع به نوازشش کرد و جوجه بین انگشتان او آرام گرفت.

مادرش گفت:«انسان‌ها هم همینطورند. اگر بخواهی به هر طریقی به زور آن‌ها را نگه داری، ازت دوری می‌کنند. ولی اگر با مهربانی با آن‌ها رفتارکنی، برای همیشه در کنارت باقی می‌مانند.»