تپش های قلب

                                                                                                                         

هنگامی که نگران یا عصبی هستم، زندانی افکار استرس زا خودم می شوم.

تپش های قلبم به آرامی توجه ام را به خودشان بر می گردانند؛

 نگرانی محو می شود و من در پناه عشق آرام می گیرم.

جرات

جرات  رویا پردازی ♫

جرات تصور داشتن هر چیزی،

 جرات  نشان دادن بهترین هایت،

جرات متفاوت بودن از بقیه.

 

  جرات  استفاده از زمان ♫

 جرات با لارفتن از کوه به روش خودت،

 جرات استفاده از هر فرصتی برای دیدن آسمان،

 جرات باور داشتن.

جرات پرواز ♫

 بالاتر از هر پرواز قبلی..

  بالهایت را گسترده و اوج بگیر.

 فقط پرواز.

  و مادامیکه ذهنت را باز نگه  داری،

 هیچ کاری غیر ممکن نیست.

 وقتی ردپایت را بر روی ماه می توان دید

نگو آسمان دست نیافتنی است

به خودم قول میدهم …

آنقدر قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را برهم زند.
هرکسی را که میبینم با او از سلامتی ، خوشبختی صحبت کنم.
کاری کنم که دوستانم احساس کنند گوهر ارزشمندی در درون شان است.
تنها به بهترینها بیندیشم، تنها برای رسیدن به بهترینها کار کنم و تنها انتظار بهترینها را داشته باشم.
درست به همان اندازه که مشتاق موفقیت خود هستم، مشتاق موفقیت دیگران نیز باشم.
اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکزم را بر دستاوردهای بزرگ آینده بگذارم.
همیشه سیمایی بشاش داشته باشم و به هر آفریده ی زنده ای که میبینم لبخند ببخشم.
آن قدر روی رشد خود وقت بگذارم که دیگر وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم.
آن قدر قوی که فرصتی به ترس و آن قدر آزاده باشم که فرصتی به نگرانی ندهم.
آن قدربلند نظر که فرصتی به خشم و آن قدر خوشبخت باشم که فرصتی به بدبختی ندهم.
تصورم از خود نیک باشد و این را به دنیا اعلام کنم؛ نه با صدای بلند، بلکه با کردار نیک.
به بهترینی که در در وجودم است، وفادار بمانم و با این اعتقاد زندگی کنم که کل جهان طرف من است.

کریستین دی لارسن