کنترل

یاد گرفته ام همیشه نمی توانم انتظار داشته باشم دیگران احساساتم را محترم بشمارند،

حتی اگر من به احساسات آنها احترام بگذارم.

شخصی خوب بودن ضمانت آن نیست که دیگران نیز با تو خوب رفتار کنند.

تو فقط بر خودت و  انتخاب هایت کنترل داری .

دیگران را یا  می توانی  بپذیری یا ازشان دور شوی.