چگونگی نگاهتان به زندگی

هنگامی که بر مشکلات تمرکز می کنید، مشکلات بیشتری خواهید داشت.

 هنگامی که بر امکانات تمرکز کنید، فرصت های بیشتری به دست می آورید.

 به چگونگی نگاهتان به زندگی مربوط است.

ثروت هماهنگ: جیمز آرتور ری

نشر افکار