همه ی رویاهایمان به واقعیت تبدیل می شود

اگر شجاعت دنیال کردنشان را داشته باشیم.

دروازه ای به هوشمندی؛ داستانی درباره ی قانون جذب، لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

 

با تمرکز بر آنچه دوست ندارید

نمی توانید به خواسته هایتان برسید.

 

دروازه ای به هوشمندی: داستانی درباره ی قانون جذب, لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

از اینجا کتاب را تهیه کنید.

زمانی که مردم کاری را با

عشق و اشتیاق  در چشمهایشان و عشق  در قلب هایشان  انجام می دهند

کاری خارق العاده صورت می پذیرد.

 

دروازه ای به هوشمندی، لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

کتاب را می توانید از این جا تهیه کنید.

انتخاب

زندگی یعنی انتخاب ها.
و هر انتخاب نتیجه ای خوب یا بد به دنبال دارد.
شما تصمیم گیرنده ای.

دروازه ای به هوشمندی؛ داستانی درباره ی قانون جذب؛ لسلی هاوس هولدر

نشر پردیس دانش