برای پیدا کردن مسیر درست  باید به غریزه‌ات اطمینان کنی.

تنها هنگامی صدای الهام را می‌شنوی که تصویر واضحی از آن چه در جست و جویش هستی در ذهن داشته باشی

و به خودت اجازه دهی حقیقتاً احساس قدردانی کنی، گویی پیش از این به لذت موفقیت دست یافته‌ای.

در باغچه افکار:داستانی درباره قانون جذب؛

لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

قدمی دیگر

تقدیم به کسانی که مانند من هنگامی که در شرف فراموشی رویایشان هستند

تصمیم به برداشتن قدمی دیگر بر می دارند.

در باغچه افکار: داستانی درباره قانون جذب

لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد

نشر پردیس دانش

در باغچه افکار


هر کاری که از دستم بر می آمد انجام دادم. ولی کافی نبود.
چه کار دیگری از من بر می آمد؟ نوایی آرام در گوش مرد پیچید:
“کمی قدم بزن. چیزی آن بیرون است که دلم می خواهد ببینی.”
“کجا بروم؟”
“فقط برو. راهنماییت می کنم.”
مرد وارد جنگل پشت خانه اش شد.من همه ی راههایی را که تصور می کردم به موفقیت ختم می شود
طی کرده ام، ولی هیچکدام برای من موثر نبوده است. دیگر چه موردی بافی مانده است؟
“خواهی دید. گوش کن…”
مرد سر و صدایی شنید.
چیزی درمیان چمن های بلند پنهان شده بود و صدای خرناس هشداردهنده ای به گوش رسید.
مرد از ترس میخکوب شد، ولی صدا به آرامی گفت:
“نترس؛ فقط نگاه کن.”
مرد نفسش را حبس و تماشا کرد. ناگهان… سگی وحشی به طرف مرد هجوم برد.
صدا به گوش رسید: “نترس، آرام باش و تماشا کن.”

هنگامی که سگ وحشی نزدیک او شد، پارس کرد، غرید و آن‌گاه دیوانه‌وار به‌سرعت
به یک‌طرف و آن‌گاه به‌طرف دیگر حرکت کرد.
مرد کمی احساس آرامش کرد، احمقانه است. سگ حتماً دیوانه است.
صدا گفت:” شاید. به پیاده روی ات ادامه بده، چیزهای بیشتری باید ببینی.”

سگ دوباره برگشت. با خرگوشی در دهانش، با متانت به مرد نگاه کرد
و با آرامش به میان سبزه‌های آن طرف جاده رفت.
غریبه ای از پشت سرش گفت: “من هم خرگوشی خواهم گرفت؛ دقیقاً مثل آن سگ.”
مرد جواب داد:” امیدوارم موفق شوی.”

غربیه در میان سبزه‌ها حدود پنجاه متر به جلو رفت.
او چه می کند؟
صدا زمزمه کرد: “فقط تماشا کن.”
غریبه روی پاهایش خم شد و در اطراف پرید و همانند سگ پارس کرد…
گویی به‌دنبال خرگوش بود
جز این‌که… خرگوشی وجود نداشت.
مرد خنده اش گرفت.
هیچ خرگوشی در کار نیست! و حتی اگر خرگوشی آن بیرون باشد با این کار او را می‌ترساند.
صدا به آرامی گفت:” همینطوره دوست من.”
صدا ادامه داد:” در واقع تو همیشه بدون دیدن ارزش خودت، هر کاری را که دیگران انجام دادند انجام می دادی.”
“یعنی می گویی چون از هدف هایم آگاه نبودم، به طور مرتب شکست می خوردم؟
چطور از هدف هایم آگاه شوم؟”

صدا مصمم بود: “با مشخص کردن آنچه خواهانش هستی هدف هایت را ببین.
هدف هایت را بنویس و آنگاه به من اعتماد کن تا برآورده شان سازم.
تصمیم بگیر چه می خواهی، بهت کمک می کنم به آنها برسی!”

هنگامی که مرد ایمان آورد، صدای درونی اش را باور کرد و شجاعتش را به دست آورد.
صدا زمزمه کرد:” افراد موفق همیشه رویایی را دنبال می کنند…
و تو باید رویاهای خودت را دنبال کنی.”
مرد لبخند زد.
قبل از رسیدن به خانه آخرین صحنه بر درسی که آموخته بود، تاکید کرد.
غریبه با ناامیدی به دنبال کردن خرگوش ها ادامه می داد…
و مرد تصمیم گرفت به طور دقیق آنچه را در زندگی می خواهد مشخص کند.
صدا آرام گفت:” درست است. حالا بیا با یکدیگر به کارمان برسیم.”
بر اساس پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز و برنده جایزه ملی
در باغچه افکار: داستانی درباره ی قانون جذب
لسلی هاوس هولدر
ترجمه؛ فیروزه مهرزاد
انتشارات پردیس دانش

شکوفایی

تجربیاتم اشاره ی واضحی ای از افکارم است.
همان که می کارید درو می کنید.
افکار مثبت بکارید،
موفقیت شکوفا می شود.

در باغچه افکار: داستانی درباره ی قانون جذب

لسلی هاوس هولدر