هنگامی که از درون قلبت نگاه کنی دیدت واضح خواهد شد

به ندای درونی ات گوش بده.

او همیشع انتخاب های درست را می داند.

اجازه نده با انتخاب ها و صداهای دیگران کمرنگ شود.

در باغچه افکار: داستانی درباره ی قانون جذب

لسلی هاوس هولدر