تو کدامی؟

 

شما هر روز یک انتخاب دارید که به طور مثبت یا به طور منفی در دیگران تاثیر بگذرید. شما می توانید یک میکروب باشید و به سیستم ایمنی سازمان تان حمله کنید یا می توانید همانند ویتامین شوید و سیستم ایمنی سازمان تان را به عنوان ویتامین تقویت کنید.
نانسی در حالی که دندانهان هایش را مسواک می کرد، جلو آینه ایستاد. از انعکاسش در آینه پرسید:” تو کدامی؟ میکروب یا ویتامین؟

می توانی این کار راانجام بدهی یا حالا تسلیم می شوی؟ چون اگر باور نکنی می توانی انجامش بدهی و اگر باور نکنی که این شرکت می تواند تغییر کند، پس باید حالا تسلیم شوی. چرا وقت تلف کنی؟
انعکاسش در آینه به او خیره شده بود و چیزی نمی گفت. به عمیق ترین سطح روحش دست یافته بود، دنبال جواب می گشت. دنبال جوابی نبود که دلش می خواست بشنود، بلکه حقیقتی را می خواست که سزاوارش بود. نانسی نفس عمیقی کشید، زیر لب دعایی کرد و جواب به ذهنش رسید. زن و انعکاسش در آینه یکی شد و نانسی لبریز از باور و اعتماد به نفس شد، می توانست این کار را انجام دهد. او هنوز آماده ی تسلیم نبود.
سوپ: راهکارهایی برای بالابردن کیفیت کار گروهی
جان گوردون؛ فیروزه مهرزاد
نشر لیوسا

 

عشق و انرژی ای که ما در زندگی و کارمان سرمایه گذاری می کنیم، کیفیت آن را مشخص می کند.

عشقی که در بزرگ کردن بچه ها با پیشرفت کارمندان یا با برآورده کردن رضایت مشتری، عشق یا نبود عشقی که به خومان می دهیم، تعیین کننده ی شیرینی یا تلخی زندگی است.

تعیین کننده ی بافت و ساختار روابطمان است.

وقتی به بچه هایمان عشق می ورزیم، آنها  احساسش می کنند. وقتی در محل کارمان قابلمه مان را با عشق هم می زنیم، مشتری ها و همکارانمان متوجه می شوند.

دقیقاً  مثل سوپ که انعکاسی از آشپز است، زندگی ها، کار و تجارت مان انعکاسی از عشق و انرژی هستند که ما برایشان می گذاریم.

سوپ: راهکارهایی برای بالا بردن کیفیت کار گروهی

جان گوردون

نشر لیوسا