برای نورانی ماندن قلب های توی سینه دعا کنیم

خدایا می شود امشب دل کسی تنگ نباشد؟

می شود دست هایمان را بگیری؟

مگر نه اینکه  نامه ی آرزوهایمان را می خوانی و هوایمان را داری،

حضورت را برای ما که گاهی فراموشت می کنیم پررنگ تر  و آغوش مهربانی ات را برای همه باز کن.

نه اینکه ما لایق آن همه نور بوده باشیم بلکه  چون شما بی نیازی هستید ستوده.

برای نورانی ماندن قلب های توی سینه دعا کنیم.