تمرکز بر موقعیت، نه بر مشکل، تغییر را ممکن می کند.

تغییر با ما شروع می شود.

مثبت یا منفی انتخاب با شماست: شکایت ها را به راه حل، نو آوری و موفقیت تبدیل کنید.

جان گوردون، فیروزه مهرزاد، نشر لیوسا