۵۰/ ۵۰ یک اصل بازنده است

برای ایجاد یک رابطه ی خوب از گرفتن امتیاز خودداری کن.

۵۰/ ۵۰  یک اصل بازنده است.

تنها اصل برنده شدن ۱۰۰% است.

بلندپرواز: پنج قانون موفقیت نجومی

باب برگ، جان دیوید مان

instagram: khoshbakhti.ir