قانون پاداش

درآمد شما با تعداد افرادی که به آنها خدمات می دهید و نوع خدمات خوبی که به آنها ارائه می دهید نسبت مستقیم  دارد.

بلندپرواز: پنج قانون موفقیت نجومی

باب برگ، جان دیوید مان

instagram: khoshbakhti.ir